Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Integritetspolicy för SEB Investment Management AB

kvinna med hörlurar framför horisonten

SEB Investment Management AB behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Denna integritetspolicy förklarar hur SEB Investment Management AB samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är:

SEB Investment Management AB
Organisationsnummer 556197-3719

I Luxemburg är vissa av SEB Investment Management ABs fonder organiserade som SICAV-fonder, dvs. bolagsrättsligt bildade fonder med rörligt aktiekapital. I dessa fall är SEB Investment Management AB, genom sin filial i Luxemburg, gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med den relevanta SICAV-fonden.

Information om alla fonder för vilka denna integritetspolicy gäller finns tillgänglig på vår hemsida.

Denna information uppdateras vid eventuella förändringar.

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men också andra uppgifter som är specifika för en persons fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som din IP-adress eller din inspelade röst kan också vara personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Vissa personuppgifter betraktas som särskilt känsliga och omfattas av särskilda regler. Med känsliga personuppgifter menas information som avslöjar till exempel:

 • ras eller etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i fackförening
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som identifierar en fysisk person
 • uppgifter om hälsa
 • uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med informationen, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Exempel på vanliga behandlingar av uppgifter är insamling, registrering, bearbetning, lagring, överföring och radering.

Vi samlar in information om dig som har ingått eller vill ingå ett avtal med oss. Det kan till exempel vara i egenskap av kund, borgensman eller pantsättare. Ibland behöver vi även samla in information om dig som är inbetalare, god man, förvaltare, fullmaktshavare, företrädare, firmatecknare, någon form av kontaktperson eller verklig huvudman. Du kan läsa mer om när vi samlar in den typen av information i nästa avsnitt.

Information som du lämnar till oss
Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med när du ingår ett avtal med oss eller i övrigt när vi administrerar ett avtal.

Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du har kontakt med oss, exempelvis identifikationsdata så som namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, vilket land du är bosatt i eller passuppgifter. Vi kan också spara telefoninspelningar eller kommunikation som vi får via e-post.

Information som vi samlar in om dig
Utöver den information som du själv lämnar till oss kan vi samla in information om dig från annat håll. Det gäller till exempel när vi

 • utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för penningtvätt, genom att hämta information från sanktionslistor hos internationella organisationer.
 • mottar data från distributörer eller från centraladministratören.

Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en rättslig grund att göra det.

För att förbereda och administrera avtal
Det vanligaste ändamålet som vi behandlar dina personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med dig. Vi behöver samla in personuppgifter för det här ändamålet för att vi ska kunna ingå avtal med dig.

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara för att

 • uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning
 • uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftning
 • kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor, som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att tillämpa
 • kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra svenska och utländska myndigheter

När vi har ett berättigat intresse
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse.

När du har gett ditt samtycke
I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna för det specifika ändamålet. Det gäller exempelvis när vi skickar ut nyhetsbrev eller rapporter till dig på din förfrågan.

Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Den behandling som vi redan har gjort påverkas inte, men vi kommer inte att fortsätta behandla uppgifterna om vi inte har en annan grund för behandlingen.

Vi sparar dina personuppgifter under avtalstiden och under den tid som krävs enligt gällande lag. Därefter sparar vi uppgifterna normalt i högst 5 eller 10 år efter att avtalsförhållandet har upphört, med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall sparar vi uppgifterna för andra ändamål än på grund av avtalsförhållandet där andra tider kan gälla, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning om penningtvätt och lokala bokföringslagar där sådana finns.

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt och vi pseudonymiserar och anonymiserar dina uppgifter när det är möjligt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Inom SEB-koncernen
Ibland kan ett annat bolag inom SEB-koncernen behandla dina personuppgifter. När det händer stödjer vi den behandlingen på berättigat intresse.

Utanför SEB-koncernen
Det kan förekomma att dina uppgifter behandlas av andra företag som vi samarbetar med, naturligtvis alltid inom ramen för gällande regler om sekretess. Det kan exempelvis vara centraladministratören, distributörer, revisorer och andra tjänsteleverantörer.

Enligt lag är vi också i vissa fall skyldiga att lämna ut personuppgifter till olika myndigheter. Du kan läsa mer om detta i ett av avsnitten ovan.

Överföringar till tredje land (länder utanför EU och EES)
Personuppgifter kommer i regel inte överföras till länder utanför EES. Om så någonsin skulle bli fallet, är SEB Investment Management AB skyldiga att säkerställa att behandlingen av personuppgifter följer reglerna i dataskyddsförordningen och att någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen har tagit beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet.
 • Vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser.
 • Det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten.
 • Det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Begära ett registerutdrag med personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det kan du få genom att begära ett registerutdrag från oss.

Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också begära att en ofullständig uppgift om dig kompletteras.

Ta bort dina uppgifter
Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror i så fall på att vi behöver spara uppgifterna på grund av avtalsförhållande eller lagstiftning.

Begränsa hur vi behandlar dina uppgifter
I vissa situationer har du rätt att kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas under en tid. Det kan till exempel vara om du anser att en uppgift om dig är felaktig och vi behöver kontrollera detta. Det kan också vara om du har invänt mot behandling som vi baserar på berättigat intresse. Då måste vi kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Invända mot hur vi behandlar dina uppgifter
Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi ska få fortsätta behandla uppgiften måste vi kunna visa att vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter. Du kan läsa mer om berättigat intresse i ett av avsnitten ovan: "När vi har ett berättigat intresse"

Flytta dina uppgifter till en annan aktör
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att få ut de personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Om det är tekniskt möjligt har du även rätt att få uppgifterna flyttade till en annan aktör. Detta kallas för dataportabilitet.

Lämna klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du har klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Datainspektionen.
Läs mer på Datainspektionens webbplats (https://www.datainspektionen.se/)

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till SEB Investment Management AB. Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det genom att skriva till SEB, Dataskyddsombud, 106 40 Stockholm.