Insättnings- och investerarskydd i Luxemburg

Insättningsgaranti och investerarskyddssystem skyddar kunderna om deras bank försätts i konkurs. I Luxemburg hanteras detta av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL) och Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL).

Notera: din insättningsgaranti och ditt investerarskydd står enbart under tillsyn av de myndigheter som nämns ovan. För kunder rekommenderade av våra internationella Private Banking kontor i Singapore eller London står insättningsgarantin och investerarskyddssystemen inte under tillsyn av Monetary Authority of Singapore eller UK Financial Conduct Authority.

Grundläggande information om skydd för insättningar, Luxemburg

Insättningar i Skandinaviska Enskilda Banken S.A., skyddas av: Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (1) (FGDL)
Skyddets begränsning: 100 000 EUR per insättare per kreditinstitut (2)
Om du har flera insättningar hos
samma kreditinstitut:
Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 100 000 EUR (2)
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer: Gränsen på 100 000 EUR gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar: 7 arbetsdagar (4)
Valuta: Ersättning ges i euro
Kontakt: Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL)
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
Adress: L-2860 Luxembourg
Tel.: (+352) 26 25 1-1
Fax: (+352) 26 25 1-2601
E-post: info@fgdl.lu
Ytterligare information: www.fgdl.lu

 

Ytterligare information


(1)  System som ansvarar för skyddet av din insättning

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om ditt kreditinstitut blir insolvent kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 100 000 EUR.

(2)  Allmän begränsning för skyddet

Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 100 000 EUR per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 90 000 EUR och ett lönekonto med 20 000 EUR kommer insättaren enbart att ersättas med 100 000 EUR.

I de fall som anges i artikel 171, paragraf 2 i den luxemburgska lagen av den 18 december 2015 för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, kan insättningar skyddas upp till ett belopp på högst 2 500 000 EUR. Mer information kan erhållas under: www.fgdl.lu.

(3)  Begränsning för gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 100 000 EUR för varje insättare.

Emellertid, insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande natur som inte är en juridisk person, läggs samman och behandlas som om de hade gjorts av en enda insättare vid beräkningen av gränsen på 100 000 EUR.

(4)  Återbetalning

Ansvarigt insättningsgarantisystem är "Fonds de garantie des dépôts Luxembourg" (FGDL), 283 route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, (+352) 26 25 1-1, info@fgdl.lu, www.fgdl.lu. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 100 000 EUR) senast inom 7 arbetsdagar.

Om du inte erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information kan erhållas på www.fgdl.lu.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

 

Grundläggande information om system för ersättning till investerare, Luxemburg

Investerare hos Skandinaviska Enskilda Banken S.A., skyddas av: Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL)
Omfattning Skydd ska tillhandahållas för krav som uppkommer på grund av en banks oförmåga att:
  • betala tillbaka pengar som tillkommer eller tillhör investerare och som innehas för deras räkning i samband med investeringsverksamhet, eller
  • till investerare lämna tillbaka finansiella instrument som tillhör dem och som innehas, handhas eller förvaltas för deras räkning i samband med investeringsverksamhet, enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga.
Skyddets begränsning: Upp till 20 000 EUR per investerare per kreditinstitut
Om du har fler konton hos samma kreditinstitut: Alla dina konton hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 20 000 EUR
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer: Kraven fördelas jämnt bland investerarna, om inga särskilda bestämmelser har tillhandahållits.
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar: Så snart som möjligt och inte senare än tre månader efter det att behörighet och fordringsbeloppet har fastställts.
Valuta: Ersättning ges i euro
Kontakt: Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF)
Council for the Protection of the Depositors and Investors (CPDI)
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
Adress: L-2860 Luxembourg
Tel.: (+352) 2625 1- 1
Ytterligare information: www.fgdl.lu
www.cssf.lu